علیرضا اخوان پور

علیرضا اخوان پور

یادگیری عمیق

Akhavan@Alirezaweb.com

http://akhavanpour.ir

برگزار کننده دوره های آموزشی deeplearning در دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه آزاد و…