جزئیات

دوره آموزشی deep learning همراه با کارگاه های عملی

توسط مهدی

در این دوره مباحث مقدماتی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

رایگان 0 Lessons 0 Example Files